Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 29η Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 734/23-04-2014 απόφαση του Δ.Σ., τα οικεία άρθρα του καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Ζ. Α.Ε, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Σαρακινάδου Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και της οικονομικής κατάστασης της 34ης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014. 4. Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 15,17,25 του Καταστατικού 5. Νέα κωδικοποίηση καταστατικού Εάν δεν συντελεσθεί η απαιτούμενη απαρτία, που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας, για να λάβει απόφαση επί των παραπάνω θεμάτων, η Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση, της προαναφερόμενης Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 13η Ιουλίου 2014 ημέρα Κυριακή. Για να λάβουν μέρος οι κ.κ. Μέτοχοι στην παραπάνω Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας, οπότε θα τους δοθεί απόδειξη, που θα χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την συμμετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μετόχων πρέπει να φέρουν στην Εταιρία εκτός από τους τίτλους ή αποδεικτικό κατάθεσης τίτλων και εξουσιοδότηση του Μετόχου με το γνήσιο της υπογραφής. Ζάκυνθος 23-04-2014 Το Δ.Σ. της ΑΝΕΖ ΑΕ

Ζάκυνθος 07-06-2013
Το Δ.Σ. της ΑΝΕΖ ΑΕ

Κυλλήνη

Ζάκυνθος

Κεφαλλονιά