ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 22-05-2015

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 746/22-05-2015 απόφαση του ∆.Σ., τα οικεία άρθρα του καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Ζ. Α.Ε, µε έδρα την πόλη της Ζακύνθου, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.µ, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Σαρακινάδου Ζακύνθου, µε θέµατα ηµερήσιας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισµού και της οικονοµικής κατάστασης της 35ης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014, καθώς και της σχετικής έκθεσης του ∆.Σ. 2. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. , από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση του 2014. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015. Εάν δεν συντελεσθεί η απαιτούµενη απαρτία, που ορίζει ο Νόµος και το Καταστατικό της Εταιρίας, για να λάβει απόφαση επί των παραπάνω θεµάτων, η Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση, της προαναφερόµενης Γενικής Συνέλευσης, θα πραγµατοποιηθεί µε τα ίδια θέµατα στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 14η Ιουλίου 2015 ηµέρα Τρίτη. Επίσης, εάν στην ως άνω Γενική Συνέλευση δεν συντελεσθεί η απαιτούµενη απαρτία θα πραγµατοποιηθεί Β’ Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 28 Ιουλίου 2015 µε τα ίδια θέµατα στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα. Για να λάβουν µέρος οι κ.κ. Μέτοχοι στην παραπάνω Συνέλευση, πρέπει σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας, οπότε θα τους δοθεί απόδειξη, που θα χρησιµεύει σαν εισιτήριο για την συµµετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση. Οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των µετόχων πρέπει να φέρουν στην Εταιρία εκτός από τους τίτλους ή αποδεικτικό κατάθεσης τίτλων και εξουσιοδότηση του Μετόχου µε το γνήσιο της υπογραφής. Ζάκυνθος 22-05-2015 Το ∆.Σ. της ΑΝΕΖ ΑΕ

Κυλλήνη

Ζάκυνθος

Κεφαλλονιά