ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 13-11-2015

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 749/13-11-2015 απόφαση του Δ.Σ., τα οικεία άρθρα του  καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Ζ. Α.Ε,  με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, σε  έκτακτη  Γενική Συνέλευση την 12η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο, και ώρα  10:00 π.μ, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Σαρακινάδου Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από 3.675.000€ σε 2.500.000€, κατά 1.175.000,00€ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,94 σε 2 ευρώ και τροποποίηση  του άρθρου 5 του καταστατικού.              

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 740/27-08-2014 απόφασης του Δ.Σ. περί νέας σύνθεσης μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Εάν δεν συντελεσθεί η απαιτούμενη απαρτία, που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας, για να λάβει απόφαση επί των παραπάνω θεμάτων, η Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση, της προαναφερόμενης Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 27η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή. 

Για να λάβουν μέρος οι κ.κ. Μέτοχοι στην παραπάνω Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας, οπότε θα τους δοθεί απόδειξη, που θα χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την συμμετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μετόχων πρέπει να φέρουν στην Εταιρία εκτός από τους τίτλους ή αποδεικτικό κατάθεσης τίτλων και εξουσιοδότηση του Μετόχου με το γνήσιο της υπογραφής.

 

Κυλλήνη

Ζάκυνθος

Κεφαλλονιά