ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 10η Σεπτεμβρίου 2017

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 763/1-8-2017 απόφαση του Δ.Σ., τα οικεία άρθρα του καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Ζ. Α.Ε, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, σε Tακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή, και ώρα 10:00 π.μ, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Σαρακινάδου Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 37ης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2016.


Για να λάβουν μέρος οι κ.κ. Μέτοχοι στην παραπάνω Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας, οπότε θα τους δοθεί απόδειξη, που θα χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την συμμετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μετόχων πρέπει να φέρουν στην Εταιρία εκτός από τους τίτλους ή αποδεικτικό κατάθεσης τίτλων και εξουσιοδότηση του Μετόχου με το γνήσιο της υπογραφής.
Τα Γραφεία της Εταιρίας επί της Ευγενίου Βουλγάρεως 56, για την έκδοση της απόδειξης συμμετοχής στη Γ.Σ. τις 10ης Σεπτεμβρίου 2017, θα παραμένουν ανοιχτά τις καθημερινές από 19:30 έως 21:30 από Δευτέρα 21/8/2017 έως και Τρίτη 5/9/2017.

Κυλλήνη

Ζάκυνθος

Κεφαλλονιά